पशु चिकित्सक (अधिकृत स्तर छैठो) र पशु प्राविधिक (सहायक स्तर चौथो) पदको लिखित परिक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।