मितिः२०७५।०३|३२ गते योजना छनोट बजेट सिलिङ्ग वडाहरुमा पठाइएको छ​।