वडा नं. ९ दिलिप शुक्ला वडा अध्यक्ष

शिव कुमारी देवी महिला सदस्य म.ग.न.पा 9 9848382230
सुनैना देवी धोबी दलित महिला सदस्य म.ग.न.पा 9 9817263766
उमेश दास तत्मा सदस्य म.ग.न.पा 9 9812293867
राम प्रवेश कुमार महतो सदस्य म.ग.न.पा 9 9825286260
Nepali
Ward Contact Number: 
9845118015
Weight: 
0