महागढीमाई नगरपालिकाको प्रस्तावित आ.ब. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम