करारमा प्राविधिक कर्मचारी ब्यवसथापन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७६