श्री वडा अध्यक्ष ज्यू- सबै, तालिममा सहभागी सम्बन्धमा ।