योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्बन्धमा।-नगर प्रमुख ज्यू सहित सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष ज्यूहरु।