प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।